Privacybeleid
••

Privacy statement Presentation Partner B.V.

Artikel 1. Definities

1.1. In dit privacy statement worden de volgende definities gebruikt:
a. Presentation Partner: de gebruiker van dit privacy statement: Presentation Partner B.V. gevestigd aan Signaalrood 63 te Zoetermeer, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 27124438;
b. klant: de rechtspersoon of de natuurlijke persoon die handelt in de oefening van zijn beroep op zijn bedrijf die met Presentation Partner via de website een overeenkomst is aangaan dan wel die via de website contact heeft opgenomen met of een offerte heeft aangevraagd bij Presentation Partner;
c. overeenkomst: de overeenkomst tussen Presentation Partner en de klant;
d. website: de website www.touchscreenpartner.nl die door Presentation Partner wordt beheerd;
e. betrokkene: de natuurlijke persoon werkzaam bij of voor de klant van wie persoonsgegevens worden verwerkt dan wel de natuurlijke persoon die de website bezoekt;
f. persoonsgegevens: gegevens waarmee een betrokkene geïdentificeerd kan worden.

Artikel 2. Persoonsgegevens

2.1. Voor Presentation Partner is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens handelt Presentation Partner volgens de toepasselijke wet- en regelgeving.
2.2. Presentation Partner gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze persoonsgegevens verzameld zijn.

Artikel 3. Doeleinden van de verwerking

3.1. Presentation Partner verzamelt en verwerkt de volgende gegevens van de klant: bedrijfsnaam of naam van de organisatie, contactpersoon (voornaam en achternaam van de betrokkene), adres, e-mailadres, telefoonnummer en betaalgegevens.
3.2. Presentation Partner verzamelt en verwerkt de gegevens voor de volgende doeleinden:
a. E-mailadres, bedrijfsnaam, contactpersoon en telefoonnummer: het in behandeling nemen van een vraag en/of opmerking van de klant/betrokkene;
b. Contactpersoon en e-mailadres: om een account aan te maken voor de betrokkene op de website;
c. E-mailadres, bedrijfsnaam, contactpersoon en telefoonnummer: het in behandeling nemen van een offerteaanvraag van de klant/betrokkene;
d. Bedrijfsnaam, contactpersoon, adres en e-mailadres: het tot stand komen van de overeenkomst. Naar het e-mailadres wordt een bevestiging van de bestelling gestuurd;
e. Bedrijfsnaam, contactpersoon en adres: het uitvoeren van de overeenkomst, zoals het leveren van de bestelde producten op het adres;
f. Bedrijfsnaam, contactpersoon, e-mailadres en telefoonnummer: het onderhouden van een klantrelatie met de klant/betrokkene;
g. E-mailadres en telefoonnummer: om contact met de betrokkene op te kunnen nemen i.v.m. de uitvoering van de overeenkomst;
h. Bedrijfsnaam, contactpersoon en adres: het voldoen aan administratieve plichten;
i. E-mailadres: om de klant/betrokkene op de hoogte te houden van nieuws over Presentation Partner;
j. Betaalgegevens: het afhandelen van de betaling.
3.3. De verstrekking van persoonsgegevens is een contractuele verplichting. Indien de klant/betrokkene bij het plaatsen van een bestelling op de website niet de gevraagde gegevens verstrekt, dan kan de overeenkomst niet tot stand komen.
3.4. Presentation Partner zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.
3.5. Presentation Partner verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor de bestaande doeleinden. Presentation Partner streeft naar minimale gegevensverwerking.
3.6. Presentation Partner zal de persoonsgegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan hierboven omschreven.
3.7. Het telefoonnummer van de betrokkene wordt niet voor commerciële doeleinden gebruikt.

Artikel 4. Wissen van persoonsgegevens

4.1. Presentation Partner zal de persoonsgegevens van de betrokkene zonder onredelijke vertraging verwijderen uit haar systemen o.a. indien:
a. de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld;
b. de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking.

Artikel 5. Versturen van digitale nieuwsbrieven

5.1. Indien de betrokkene daarvoor voorafgaande uitdrukkelijke toestemming heeft verleend, worden naar het door de betrokkene opgegeven e-mailadres nieuwsbrieven door Presentation Partner gestuurd. In deze nieuwsbrieven staat informatie over de producten die Presentation Partner levert.

Artikel 6. Afmelden voor nieuwsbrieven

6.1. De betrokkene kan zich op ieder moment afmelden voor de nieuwsbrieven.
6.2. Afmelden voor nieuwsbrieven kan op de volgende wijzen:
a. door een e-mail te sturen naar info@touchscreenpartner.nl met het verzoek zijn e-mailadres te verwijderen uit de mailinglijst van Presentation Partner;
b. door in de e-mail waarin de nieuwsbrief is opgenomen op de link te klikken waarmee de betrokkene zich kan afmelden voor dergelijke nieuwsbrieven.
6.3. In elke nieuwsbrief welke naar de betrokkene wordt gestuurd, wordt de betrokkene gewezen op de mogelijkheid om zich af te melden voor de nieuwsbrieven.
6.4. Indien de betrokkene zich heeft afgemeld voor de nieuwsbrieven, dan zal Presentation Partner zo spoedig mogelijk het e-mailadres van de betrokkene uit haar mailinglijst verwijderen.

Artikel 7. Verstrekken van gegevens aan derden

7.1. Presentation Partner zal de persoonsgegevens van de betrokkene aan derden verstrekken, indien:
a. Presentation Partner daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft verkregen van de betrokkene;
b. een van de wettelijke grondslagen van toepassing is waarop het verstrekken van persoonsgegevens aan een derde is toegestaan;
c. het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst.
7.2. De betrokkene kan zijn toestemming om persoonsgegevens aan derden te verstrekken te allen tijde intrekken.
7.3. Indien Presentation Partner een derde partij inschakelt voor het verwerken van persoonsgegevens, dan sluit Presentation Partner met deze derde partij een bewerkersovereenkomst.

Artikel 8. Website bezoek

8.1. Presentation Partner gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van het device van de betrokkene. Presentation Partner gebruikt aan de ene kant cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert en dat een product in een winkelmandje geplaatst kan worden. Ook kan Presentation Partner hiermee de website optimaliseren. Daarnaast plaats Presentation Partner cookies die het surfgedrag van de betrokkene bijhouden zodat Presentation Partner het gebruik van de website kan analyseren. De betrokkene kan zich afmelden voor cookies door zijn internetbrowser op een dergelijke manier in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan de betrokkene ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van zijn browser verwijderen.

Artikel 9. Corrigeren van gegevens

9.1. Op verzoek verleent Presentation Partner aan de betrokkene toegang tot alle persoonsgegevens die Presentation Partner van hem bijhoudt en verstrekt Presentation Partner de betrokkene een kopie van deze gegevens. Verder biedt Presentation Partner de betrokkene de mogelijkheid om eventueel onjuiste gegevens die Presentation Partner van hem bijhoudt, te laten corrigeren of verwijderen. Het verzoek tot toegang, wijziging of verwijdering van gegevens kan schriftelijk of via de e-mail bij Presentation Partner worden ingediend, zie artikel 10.1 voor de contactgegevens van Presentation Partner. Presentation Partner reageert zo spoedig mogelijk op een dergelijk verzoek en in ieder geval binnen 4 weken.
9.2. Indien Presentation Partner op verzoek van de betrokkene persoonsgegevens van de betrokkene corrigeert of verwijdert, dan stelt Presentation Partner de betrokkene daarvan op de hoogte.

Artikel 10. Contact

10.1. Voor vragen over de wijze waarop Presentation Partner gegevens verwerkt, inzage in persoonsgegevens die Presentation Partner van de betrokkene verwerkt of het verzoek tot wijziging of verwijdering van de persoonsgegevens van de betrokkene, kan de betrokkene via onderstaande contactgegevens contact opnemen met Presentation Partner.

Contactgegevens:
Presentation Partner B.V.
Signaalrood 63
2718 SG Zoetermeer
info@presentationpartner.nl

Artikel 11. Beveiligingsmaatregelen

11.1. Om inzage van persoonsgegevens door onbevoegden, verlies, diefstal en onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens te voorkomen, heeft Presentation Partner verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies van de persoonsgegevens.
11.2. Gegevens die via de website aan Presentation Partner worden verstrekt, worden middels een beveiligde webomgeving opgeslagen.

Artikel 12. Privacy beleid van derden

12.1. Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website zijn verbonden. Presentation Partner aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze omgaan met persoonsgegevens. Voor meer informatie over de wijze waarop deze derden met persoonsgegevens e.d. omgaan, dient de klant/betrokkene het privacy beleid van de betreffende website raadt te plegen.

Artikel 13. Wijzigingen

13.1. Presentation Partner behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Wijzigingen of aanvullingen op het privacy statement worden op de website gepubliceerd. Presentation Partner raadt de klant/betrokkene aan om regelmatig het privacy statement te controleren.

Artikel 14. Datalek

14.1. Indien zich bij Presentation Partner een beveiligingsincident heeft voorgedaan waarbij persoonsgegevens van gevoelige aard zijn gelekt of waardoor om een andere reden sprake is van een ernstig nadelig gevolg voor de bescherming van de verwerkte persoonsgegevens, dan zal Presentation Partner daarvan, indien mogelijk, binnen 72 uur na constatering van het datalek melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens en handelen conform de Beleidsregels Meldplicht datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens.
14.2. Indien er sprake is van een datalek bij Presentation Partner dat ongunstige gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene, dan stelt Presentation Partner de klant en de betrokkene daarvan onverwijld op de hoogte.

Artikel 15. Klacht indienen

15.1. Indien de klant/betrokkene van mening is dat de verwerking van persoonsgegevens door Presentation Partner niet in overeenstemming is met deze privacy statement en/of met de toepasselijke wet- en regelgeving, dan kan de klant/betrokkene een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.