Algemene voorwaarden
••

1. Aanbieding en toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij Presentation Partner B.V. (lees leverancier) goederen en/of diensten van welke aard ook aan afnemer levert, ook indien deze goederen of diensten niet uitdrukkelijk in deze voorwaarden zijn omschreven. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze vooraf uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.2 Alle aanbiedingen en andere uitingen van leverancier zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van afnemer worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 In tekeningen, afbeeldingen, catalogi, offertes, reclamemateriaal, normalisatiebladen e.d. vermelde maten en gegevens zijn niet bindend, tenzij door leverancier schriftelijk uitdrukkelijk anders is vermeld en onverminderd de verplichting van afnemer om in te staan voor de juistheid en volledigheid van door hem opgegeven maten en gegevens. Leverancier behoudt zich de mogelijkheid van geringe maatverschillen of ondergeschikte wijzigingen in constructie of onderdelen voor.

1.4 In geen geval is leverancier tot enige nalevering verplicht.

2. Prijs

2.1 In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door afnemer periodiek te betalen bedragen, geldt dat leverancier gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste één maand de geldende prijzen en tarieven aan te passen.

2.2 Leverancier is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven door middel van een schriftelijke kennisgeving aan afnemer aan te passen voor prestaties die volgens planning dan wel volgens de overeenkomst zullen worden geleverd op een tijdstip dat tenminste drie maanden na de datum van deze kennisgeving ligt.

2.3 Wijzigingen in arbeidslonen of in de kostprijzen van grondstoffen of materialen, voor zover die onmiddellijk er zake van overeengekomen prestatie worden besteed, respectievelijk gebruikt, en die meer dan drie maanden na het aangaan van de overeenkomst voordoen, zullen door de leverancier mogen worden doorberekend, zonder verdere opslag.

2.4 Indien afnemer niet akkoord wenst te gaan met een door leverancier op basis van artikel

2.2 of 2.3 kenbaar gemaakte verhoging van prijzen en tarieven van meer dan 25%, is afnemer gerechtigd binnen zeven werkdagen na bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van leverancier genoemde datum waarop de prijs of tariefsverhoging in werking zou treden dan wel de overeenkomst te annuleren.

2.5 Bij orders onder Eur. 450,00 (exclusief BTW) zal Eur. 25,00 (exclusief BTW) administratiekosten in rekening gebracht worden.

3. Leveringstermijnen

3.1 Alle door leverancier genoemde en/of overeengekomen (levering)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan leverancier bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn nimmer bindend. De overschrijding van een genoemde (levering)termijn brengt leverancier niet in verzuim. Bij overschrijding van enige termijn, zullen leverancier en afnemer zo spoedig mogelijk in overleg treden. De leverancier is gerechtigd de overeenkomst in deelleveringen uit te voeren. Vertraging in de levering en uitvoering geeft geen recht op schadevergoeding, noch op ontbinding van de overeenkomst.

4. Betaling

4.1 Alle facturen zullen door afnemer worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal afnemer binnen veertien dagen na factuurdatum betalen.

4.2 Vanaf de vervaldag is afnemer over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd. Indien afnemer nalatig blijft de vordering te voldoen, kan leverancier de vordering uit handen geven, in welk geval afnemer tevens gehouden is tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins.

4.3 Komt de afnemer de betalingsconditie niet na dan zullen alle volgende leveringen onder rembours worden geleverd. De rembourskosten zijn voor rekening van de afnemer.

5. Eigendom, eigendomsvoorbehoud en verlening en overdracht van rechten

5.1 Alle aan afnemer geleverde zaken blijven eigendom van leverancier totdat alle bedragen die afnemer verschuldigd is voor de op grond van de overeenkomst te leveren zaken of te verrichten werkzaamheden, alsmede de in artikel bedoelde bedragen, volledig aan leverancier zijn voldaan.

5.2 Het is afnemer niet toegestaan van een geleverde zaak een nieuwe zaak te vormen of te laten vormen. Indien afnemer mede uit door leverancier geleverde zaken een nieuwe zaak vormt of laat vormen, doet afnemer dit voor leverancier en houdt afnemer die zaak voor leverancier, die eigenaar is van de nieuw gevormde zaak totdat afnemer alle uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedragen, alsmede de in artikel bedoelde bedragen, volledig heeft voldaan. Een afnemer die als wederverkoper optreedt, zal alle zaken die onderworpen zijn aan het eigendomsvoorbehoud van leverancier mogen verkopen en doorleveren, doch uitsluitend voor zover dat gebruikelijk is in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf.

5.3 Rechten worden in voorkomend geval aan afnemer verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat afnemer de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

6. Retourzendingen

6.1 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming zijnerzijds is leverancier niet verplicht retourzendingen van afnemer te accepteren. Hiervoor zal eerst een RMA formulier moeten worden ingevuld waardoor een RMA nummer door leverancier kan worden afgegeven. Het in ontvangst nemen van retourzendingen zonder RMA nummer betekent in geen geval erkenning door leverancier van de door afnemer opgegeven grond voor retourzending. Het risico van retour gezonden zaken blijft berusten bij afnemer totdat deze door leverancier zijn gecrediteerd.

6.2 Leverancier behoudt zich het recht voor de eventueel uit retourzendingen voortvloeiende creditering te verrichten onder aftrek van 15% van de prijs van de retour gezonden producten, met een minimum van Eur. 45,00 (exclusief BTW). Eventueel berekende administratie- en transportkosten zullen nooit gecrediteerd worden.

7. Risico

7.1 Het risico van verlies of beschadiging van zaken of apparatuur die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op afnemer over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van afnemer of van een door afnemer gebruikte hulppersoon zijn gebracht.

8. Overmacht

8.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niettoerekenbare tekortkoming van toeleveranciers van leverancier. Wanneer een overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt alsdan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

9. Beëindiging

9.1 Leverancier kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving geheel of gedeeltelijk beëindigen indien afnemer al dan niet voorlopig, surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van afnemer faillissement wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoove van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Leverancier zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

10. Toepasselijk recht

10.1 De overeenkomsten tussen leverancier en afnemer worden beheerst door Nederlands recht. Ingeval van nietigheid van een of meer bepalingen uit een tussen leverancier en afnemer geldende rechtsbetrekking zullen partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen. Geschillen worden uitsluitend behandeld via de Rechtbank in Den Haag.

11. Aflevering

11.1 De door leverancier aan afnemer verkochte producten zullen worden afgeleverd op de plaats van het magazijn van afnemer. Indien dit schriftelijk is overeengekomen, zal leverancier de verkochte producten afleveren op een door afnemer aan te wijzen plaats in Nederland, met een maximum van één afleverplaats per order.

11.2 Leverancier zal de producten verpakken volgens de bij hem gebruikelijke maatstaven. Indien afnemer een bijzondere wijze van verpakking verlangt, zullen de daaraan verbonden meerkosten voor zijn rekening zijn.

Afnemer zal met betrekking tot vrijgekomen verpakkingen van door leverancier geleverde producten handelen in overeenstemming met de alsdan geldende overheidsvoorschriften. Afnemer vrijwaart leverancier voor aanspraken van derden wegens niet-naleving van de betreffende voorschriften. Indien afnemer van leverancier verlangt de vrijgekomen verpakkingsmaterialen volgens overheidsvoorschriften af te voeren zullen de daarvoor gemaakte kosten voor rekening zijn van de afnemer.

12. Demonstratiemateriaal of bruikleenapparatuur

12.1 Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen, zal leverancier gehouden zijn tot het ter beschikking stellen van een demonstratiemodel of bruikleenapparatuur met betrekking tot de producten waarvoor afnemer belangstelling heeft. Leverancier mag aan het ter beschikking stellen van een demonstratiemodel of bruikleenapparatuur (financiële) voorwaarden verbinden. Afnemer is aansprakelijk voor gebruik, beschadiging, diefstal of verlies van het demonstratiemodel of de bruikleenapparatuur.

13. Producten van toeleverancier

13.1 Indien en voor zover leverancier producten van derden aan afnemer levert, zullen, mits dit door leverancier schriftelijk aan afnemer is meegedeeld,voor wat betreft die producten de voorwaarden van die derden van toepassing zijn, met terzijdestelling van de daarvan afwijkende bepalingen in deze voorwaarden. Afnemer aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden. De bedoelde voorwaarden liggen voor afnemer ter inzage bij leverancier; leverancier zal deze voorwaarden desgevraagd kosteloos toezenden. Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen leverancier en afnemer om welke reden dan ook buiten toepassing geacht worden te zijn, geldt het bepaalde in deze algemene voorwaarden.

14. Montage en installatie

 • Indien dit schriftelijk is overeengekomen zal leverancier de producten installeren, monteren of laten installeren of monteren
 • Afnemer zal voor aflevering van de producten voor eigen rekening en risico een passende installatie- of montageplaats ter beschikking stellen inclusief alle noodzakelijke faciliteiten zoals o.a.:
  • 230V aansluitingen
  • Data aansluitingen
  • Eventuele krachtbron aansluitingen
 • Afnemer is verantwoordelijk voor de beoordeling van de geschiktheid van het gebouw of de locatie waarin de producten worden geïnstalleerd
 • Afnemer draagt zorg dat noodzakelijke werkzaamheden die niet deel uitmaken van de overeenkomst tussen leverancier en afnemer zoals elektra-, hak-, breek-, metsel-, stukadoors- en schilderwerk en dergelijke soortgelijke werkzaamheden juist en tijdig zijn uitgevoerd
 • Afnemer zal een goed afgesloten, en uitsluitend voor leverancier toegankelijke, ruimte ter beschikking stellen voor de opslag van aangevoerde, maar nog niet geïnstalleerde producten en voor gereedschap van leverancier
 • Afnemer zal leverancier voor de uitvoering van de installatie toegang verlenen tot de plaats van installatie gedurende de normale werkuren leverancier. Indien installatiewerkzaamheden onvoorzien buiten de normale werkuren van leverancier plaatsvinden, kan leverancier daarvoor gehanteerde toeslag op de prijs aan afnemer in rekening brengen
 • Indien de installatiewerkzaamheden zijn gebaseerd op vooraf aan de leverancier ter beschikking gestelde tekeningen, garandeert afnemer dat de opgegeven maten en gegevens door hem zijn gecontroleerd en dat deze juist en volledig zijn. Leverancier kan verlangen dat afnemer de tekening voor akkoord ondertekent
 • Bij verhuizing, verplaatsing en mutatie van bestaande, niet door leverancier geleverde producten, is leverancier niet aansprakelijk voor eventuele schade of defecten die tijdens demontage en installatie kunnen ontstaan. Dit geldt voor zowel hardware als bouwkundige elementen zoals vloeren, wanden en plafonds
 • Indien de installatiewerkzaamheden niet achtereenvolgend gedaan kan worden, door onvoorziene omstandigheden, zullen de reistarieven op basis van nacalculatie verrekend worden
 • Het gebruikte materiaal en de gemaakte uren worden op een werkbon vastgelegd en door een bevoegd persoon uit uw organisatie, na installatie, ondertekend
 • De contactpersoon van afnemer dient aanwezig te zijn bij de oplevering van de installatie
 • Indien noodzakelijk vindt vóór aanvang van installatie op locatie vooronderzoek plaats
 • Wanneer de geplande installaties op verzoek van afnemer worden uitgesteld kan leverancier de goederen geheel of gedeeltelijk vooruit leveren
 • De oplevering van de installaties wordt gedaan op de laptop van de installateur van leverancier
 • Indien de afgesproken installatiedatum wordt veranderd, op verzoek van afnemer, dient dit uiterlijk 5 werkdagen vóór aanvang van de installatiedatum schriftelijk kenbaar gemaakt te worden bij leverancier. Indien dit niet gemeld wordt kan leverancier een gedeelte van de installatiekosten in rekening brengen
 • Indien de afgesproken installatiedatum binnen 48 uur voor aanvang wordt geannuleerd brengt leverancier 100% van de installatiekosten in rekening

15. Intellectuele eigendom

15.1 Alle rechten van intellectuele eigendom – waaronder begrepen auteursrechten, octrooirechten, merkrechten en tekeningen- en modellenrechten – op de krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde zaken, programmatuur of andere materialen, waaronder tekeningen, ontwerpen, draaiboeken en voorbereidend materiaal, berusten uitsluitend bij leverancier of diens licentiegevers.

15.2 Afnemer verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten met betrekking tot de ter beschikking gestelde programmatuur welke bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend. Voor het overige zal afnemer programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen.